Wie zijn we

ROZE IN WIT Dokters voor diversiteit

Wie zijn we?

Roze in Wit staat voor meer zichtbaarheid van LHBTI+ in de zorgsector. Zowel het bestuur als onze achterban zijn artsen, artsen in opleiding en basisartsen. We zijn er voor en door LHBTI+ collega’s. Daarnaast hebben we ook niet-LHBTI+ collega’s die het belangrijk vinden om diversiteit meer zichtbaar te maken en ons hierin steunen. We zijn dan ook niet een aparte of exclusieve groep, maar willen juist inclusief zijn en daarmee de zichtbaarheid vergroten.

De stichting RozeinWit

RozeinWit wil meer zichtbaarheid creëren voor seksuele-, sekse- en genderdiversiteit in de zorg, voor zowel de LHBTIQ+ zorgverlener als de patiënt. Hiermee willen we diversiteit op de werkvloer normaliseren, zodat artsen en andere zorgverleners zich veilig voelen om zichzelf te zijn. Ook zetten we ons in voor LHBTIQ+ patiënten door LHBTIQ+ vriendelijke artsen vindbaar te maken. Inclusieve zorg en beroepsspecifieke LHBTIQ+ kwesties horen ook thuis in de verschillende onderwijscurricula; hiervoor maken we ons sterk in de ontwikkeling van het onderwijs. Tot slot willen we een ondersteunende en verbindende rol zijn voor experts en (potentiële) onderzoekers naar LHBTIQ+ kwesties in de zorg.
Om dit allemaal te bereiken is, onderneemt RozeinWit verschillende activiteiten. Denk aan de RozeinWit boot op de Amsterdam Pride en Utrecht Pride, lezingen op congressen en symposia en tot slot interviews in de media.
Zichtbaarheid leidt tot normalisatie en daarmee ook tot een veilige omgeving voor LHBTIQ+ zorgverleners en hun patiënten.

RozeinWit heeft een zeskoppig bestuur (onbezoldigd) dat momenteel bestaat uit: Karin Pool (voorzitter, longarts Rode Kruis Ziekenhuis), Robyn van Vehmendahl (secretaris, ANIOS Chirurgie Radboud UMC), Gerbrand Zoet (penningmeester, gynaecoloog St Antoniusziekenhuis), Noor Hamstra (huisarts), Megan Engels (ANIOS maag-, darm-, leverziekten Noordwest Ziekenhuisgroep), Roel Huijsmans (AIOS anesthesie, UMC Utrecht)

 

ANBI

Stichting RozeinWit heeft een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Dit brengt enkele fiscale voordelen met zich mee, zo zijn giften en donaties zijn aftrekbaar van de belasting, indien zo aangegeven in de overboeking. Kijk hier voor meer informatie. Mocht u nog vragen hebben, mail dan naar info@rozeinwit.nl.

 

Financiën

Het bestuur van Stichting RozeinWit werkt onbezoldigd, er zijn geen werknemers in dienst van de stichting.

De stichting heeft momenteel geen vermogen, maar hoopt in de toekomst de geplande activiteiten te bekostigen met donaties. Een overzicht van de besteding van donaties zal in de toekomst worden gepubliceerd voor de donateurs.

Klik hier voor een overzicht van de baten en lasten van RozeinWit over 2022

Het ontstaan

De aanloop naar de oprichting van de stichting RozeinWit is lang. De eerste ideeën ontstonden toen we met een aantal LHBTI+ longartsen in mei 2016 een buitenlands congres bezochten. We hadden het al eens gehad over de positie van LHBTI+ artsen, maar kregen een ‘boost’ toen we op het congres de mogelijkheid hadden om een extra tekst op onze naamkaart te kunnen plakken met: LGBT community and our allies. Hierdoor raakten we verder in gesprek met elkaar en anderen over hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn. Zeker in een tijd waarin de tolerantie in Nederland op de proef wordt gesteld en wereldwijd mensen uit de LHBTI+ community worden vernederd, mishandeld, gevangengezet en zelfs vermoord. We hadden het over het feit dat je niet zomaar naar elk land van de wereld kunt gaan en dat je er regelmatig voor kiest niet hand-in-hand te lopen of andere affectie te tonen. Niet vanuit negatieve ervaringen, maar juist vanuit positieve gedachten om zichtbaar te zijn voor voor (beginnende) collega’s en patiënten wisten we toen dat we iets wilden organiseren om uit te dragen dat longartsen in Nederland het belangrijk vinden dat er diversiteit bestaat. Juist voor mensen die worstelen met hun geaardheid of gender. Hoe mooi is het als iemand dan voelt: bij deze groep artsen is het oké hoe ik ben! Leve de diversiteit!

Een jaar later, op 5 mei 2017, is een eerste inventariserende bijeenkomst geweest met Nederlandse LHBTI+ longartsen (in opleiding). Tijdens deze bijeenkomst bleek dat een stichting als RozeinWit gewenst en nodig is.

Foto: Peter van der Wal fotografie

Op 20 maart 2018 is de stichting RozeinWit opgericht door de longartsen Karin Pool, Geert Rootmensen en Chris Rikers. Al snel zijn coassistenten Megan Engels en René de Vries aangesloten en daarmee bestaan we uit verschillende generaties dokters. Zoals gezegd is het doel met nadruk niet om een aparte LHBTI+ sectie te creëren om onszelf af te zonderen of in een bijzondere positie te plaatsen, maar wel vanwege de belangrijke zichtbaarheid. Ook gaat het niet alleen om LHBTI+ collega’s zelf, maar juist ook om de collega’s die het een warm hart toedragen (‘straight allies’).

Vanaf 2022/2023 hebben een deel van de bestuursleden van het eerste uur hun taken overgedragen aan nieuwe bestuursleden.

Missie en visie

Noodzaak LHBTI+’ers ondervinden dagelijks negatieve ervaringen. Onze maatschappij is voornamelijk hetero-normatief en binair (man OF vrouw).  Wanneer je bijvoorbeeld als homoseksueel hand in hand loopt weet je zeker dat je wordt uitgescholden, nagekeken of erger. Ook is onze maatschappij doorspekt met bedoelde en onbedoelde homo/transfobie. Dit uit zich in de vorm van grappen, scheldwoorden, vooroordelen en komt ook veel voor in films, videoclips en games. Veel niet-LHBTI+ collega’s zullen zich dit niet realiseren (wat op zichzelf mooi is; want dat zegt iets over hun eigen visie hierop). Het is echter wel ónze dagelijkse werkelijkheid. Dit maakt dat LHBTI+’ers voorzichtig zijn en antennes hebben: waar kun je veilig uitkomen voor je seksuele, sekse of genderidentiteit. Daarom geloven we dat zichtbaarheid sterk bij kan dragen aan een veiligere en meer gelijkwaardige (lees: LHBTI+ friendly) werkplek. We willen dit dus niet omdat het nu heel slecht of onveilig is, maar wel omdat het nog beter kan. Ook zal het een positieve uitstraling hebben naar LHBTI+ patiënten.

Studenten en beginnende artsen | Juist voor deze groep is veiligheid heel belangrijk. Je bent als beginnend arts in een afhankelijke en kwetsbare positie. Bijna van elke beginnend arts horen we dat je erg aftast of je wel open over je partner kunt praten, maar ook van oudere artsen horen we deze ervaringen. Voel je je veilig genoeg als vrouw te zeggen dat je met je vriendin gezellig uit eten bent geweest. Dit heeft te maken met de eerdergenoemde voorzichtigheid en antennes; het hoeft helemaal niet zo te zijn dat je collega’s er niet oké mee zijn, maar zichtbaarheid zal hierbij enorm steunen. Je hoeft er dan niet meer over na te denken. Dit is bevorderlijk voor de veiligheid, de samenwerking en het werkplezier. De KNMG onderschrijft om deze redenen onze doelstellingen.

Geen aparte groep | We willen niet een aparte groep vormen. Het gaat erom dat je, als dokter, maatschap, ziekenhuis of landelijke organisatie aangeeft dat je LHBTI+ friendly bent, omdat je je realiseert dat het om bovenstaande redenen belangrijk is. Onze leden bestaan uit LHBTI+ artsen en studenten, maar juist ook leden die niet LHBTI+ zijn. We zijn inclusief en niet exclusief. Ons gezamenlijk doel is om diversiteit een warm hart toe dragen. Het gaat dus niet direct om je eigen identiteit, maar om bij te willen dragen aan de zichtbaarheid.

Normalisatie We hopen ook dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan normalisatie van diversiteit binnen de gehele maatschappij. Ook willen we hiermee tegengeluid te geven aan de hierboven genoemde negatieve input vanuit de maatschappij.

 

Doelstellingen

  • Vergroten van zichtbaarheid van LHBTI+ vriendelijke artsen onderling, en daarmee bijdragen aan een veiligere werkomgeving en normalisatie van diversiteit
  • Vergroten van zichtbaarheid van LHBTI+ vriendelijke artsen naar patiënten toe
  • Aanspreekpunt zijn voor artsen en studenten omtrent LHBTI+ gerelateerde zaken
  • Contact leggen en onderhouden met andere LHBTI+ belangenorganisaties waar nodig

Klik hier voor het volledige beleidsplan van RozeinWit (d.d. 2023)

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten van RozeinWit over 2022